รับแปลภาษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รับแปลภาษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Worldwide Translation & Interpretation Services
รับแปลภาษา
รับแปลภาษา
ศูนย์การแปลภาษานานาชาติอิลีท version   
“คู่คิดการสื่อสาร....กว้างไกล”
 
รับแปลภาษา
Elite' s Services
 
รับแปลเอกสารและให้บริการล่ามภาษาทั่วโลก
ศูนย์การแปลภาษานานาชาติอิลีท ให้บริการงานแปลเอกสารครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
รับแปลเอกสาร    หนังสือสัญญา ข้อตกลง ข้อกฎหมาย หรือเอกสารเกี่ยวนิติกรรม
รับแปลเอกสาร    คู่มือสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการใดๆ
รับแปลเอกสาร    เอกสารธุรกิจการค้า / อุตสาหกรรม
รับแปลเอกสาร    การเงิน การธนาคาร
รับแปลเอกสาร    อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม
รับแปลเอกสาร    การท่องเที่ยว นันทนาการ
รับแปลเอกสาร    รายงานนิสิตนักศึกษา วิทยานิพนธ์
รับแปลเอกสาร    รายงานผลประกอบการบริษัทประจำปี / ประจำไตรมาส
รับแปลเอกสาร    ประวัติการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานของบริษัท / องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
รับแปลเอกสาร    โครงการพัฒนาภาครัฐ / ภาคธุรกิจเอกชน
รับแปลเอกสาร    สุนทรพจน์ ข่าวสาร บทความวารสาร นิตยสาร แผ่นพับ
รับแปลเอกสาร    บทความประชาสัมพันธ์ บทโฆษณา
รับแปลเอกสาร    ตำราวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ปรัชญา ฯลฯ
รับแปลเอกสาร    การแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ฯลฯ
รับแปลเอกสาร    การบันเทิง บทภาพยนตร์ สารคดี นวนิยาย
รับแปลเอกสาร    จดหมายส่วนตัว จดหมายธุรกิจการค้า การสื่อสารอีเมล์ระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กรต่างประเทศ ฯลฯ
รับแปลเอกสาร    บัญชีงบดุลประจำปี
รับแปลเอกสาร    เอกสารทางราชการ และหนังสือรับรองต่างๆ อาทิ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส บัตรประชาชน ใบหย่า สูติบัตร มรณะบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบรับรองผลการศึกษา หนังสือรับรองฝึกงานหรือผ่านงาน ฯลฯ ซึ่งจะได้การรับรองโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานทูต กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ
บริการงานแปลเอกสารที่ใช้ในการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมการตลาด
นอกเหนือให้บริการงานแปลเอกสารต่างประเทศทั่วๆไปแล้ว ศูนย์การแปลภาษานานาชาติอิลีท ยังให้บริการแปลสื่อที่ใช้ในการสิ่อสารองค์กรและส่งเสริมการตลาดเพื่อพัฒนาการขาย อาทิ คู่มือสินค้า ผลิตภัณฑ์ หีบห่อ แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ จดหมายเสนอขาย จุลสาร วารสาร จดหมายข่าว รายงานประจำปี และบริการอื่นๆ เป็นภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฯลฯ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจและเอกชนโดยทั่วไป เพื่อส่งเสริมโอกาสการแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับกลุ่มผู้ค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก


รับแปลภาษา
Copyright © 2010 Elite Marketing and Public Relations Co.,Ltd. All Rights Reserved.